پرشين 1

متن و ترجمه آهنگ Dark Horse از Katy Perry

ليريك و ترجمه Dark Horse در ادامه مطلب...


ادامه مطلب...

برچسب:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/5/17 ساعت: ۰۸ توسط:persian1 :

متن و ترجمه آهنگ Part Of Me از Katy Perry

ليريك و ترجمه Part Of Me در ادامه مطلب...


ادامه مطلب...

برچسب:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/5/17 ساعت: ۰۸ توسط:persian1 :

متن و ترجمه آهنگ Unconditionally از Katy Perry

ليريك و ترجمه Unconditionally در ادامه مطلب...


ادامه مطلب...

برچسب:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/5/17 ساعت: ۰۷ توسط:persian1 :

متن و ترجمه آهنگ Rise از Katy Perry

ليريك و ترجمه Rise در ادامه مطلب...


ادامه مطلب...

برچسب:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/5/17 ساعت: ۰۷ توسط:persian1 :

متن و ترجمه آهنگ Firework از Katy Perry

ليريك و ترجمه Firework در ادامه مطلب...


ادامه مطلب...

برچسب:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/5/17 ساعت: ۰۷ توسط:persian1 :

متن و ترجمه آهنگ Hot N Cold از Katy Perry

ليريك و ترجمه Hot N Cold در ادامه مطلب...


ادامه مطلب...

برچسب:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/5/17 ساعت: ۰۷ توسط:persian1 :

متن و ترجمه آهنگ Teenage Dream از Katy Perry

ليريك و ترجمه Teenage Dream در ادامه مطلب...


ادامه مطلب...

برچسب:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/5/17 ساعت: ۰۷ توسط:persian1 :

متن و ترجمه آهنگ Birthday از Katy Perry

ليريك و ترجمه Birthday در ادامه مطلب...


ادامه مطلب...

برچسب:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/5/17 ساعت: ۰۶ توسط:persian1 :

متن و ترجمه آهنگ Wide Awake از Katy Perry

ليريك و ترجمه Wide Awake در ادامه مطلب...


ادامه مطلب...

برچسب:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/5/17 ساعت: ۰۶ توسط:persian1 :

متن و ترجمه آهنگ Who Am I Living For از Katy Perry

ليريك و ترجمه Who Am I Living For در ادامه مطلب...


ادامه مطلب...

برچسب:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/5/17 ساعت: ۰۶ توسط:persian1 :