پرشين 1

متن و ترجمه آهنگ Alive از Sia

I was born in a thunderstorm
من در يك طوفان به دنيا اومدم
I grew up overnight
يك شبه بزرگ شدم {از كودكي چيزي تجربه نكردم}
I played alone
تك و تنها
I played on my own
و بيكس بازي كردم {تو بچگي كسي همراهم نبود}
I survived
و زنده موندم
I wanted everything I never had
من چيزهايي رو ميخواستم كه هيچوقت نداشتم
Like the love that comes with light
مثل عشقي كه با خودش روشنايي مياره {مثالي از چيزي كه هيچوقت نداشت}
I wore envy and I hated that
من حسادت ميكردم {به افرادي كه چيزهايي رو داشتن كه من نداشتم} و من از اين {حس حسادتم} متنفر بودم
But I survived
اما من زنده موندم
I had a one-way ticket to a place where all the demons go
من يك بليط يك طرفه به جايي رو داشتم كه تمام پليدي ها اونجا بود {فضايي مملو از نگراني و اضطراب}
Where the wind don't change
جايي كه توش مسير باد هيچوقت تغيير نميكنه…
And nothing in the ground can ever grow
…و هيچ چيزي نميتونه رو زمين رشد كنه { استعاره از عدم وجود خلاقيت}
No hope, just lies
هيچ اميدي نبود؛ فقط دروغ
And you're taught to cry into your pillow
و بهت ياد داده ميشد روي بالشت گريه كني {يعني مجبوري كه احساست رو مخفي كني و نذاري كسي اشكهات رو ببينه}
But I survived
اما من زنده موندم
I'm still breathing, I'm still breathing
من هنوز نفس ميشكم، من هنوز نفس ميشكم
I'm still breathing, I'm still breathing
من هنوز نفس ميشكم، من هنوز نفس ميشكم
I'm alive
من زنده ام
I'm alive
من زنده ام
I'm alive
من زنده ام
I'm alive
من زنده ام
I found solace in the strangest place
من آرامش رو در يكي از عجيبترين جاها پيدا كردم…
Way in the back of my mind
…در اعماق ذهن خودم
{منظور اينه كه براي رسيدن به آرامش به درون خودش و تخيلاتش پناه ميبره}
I saw my life in a stranger's face
من زندگيم رو در چهره ي يك غريبه ديدم
And it was mine
و {اون چهره، چهره} من بود
{ سيا نميتونه شخصي رو كه تو آينه ميبينه (يه خواننده معروف و مشهور) بپذيره. اون سعي ميكنه كه از زرق و برق شهرت دور باشه تا بتونه خود واقعيش رو پيدا كنه. براي همينه كه سيا هيچوقت چهره خودش رو به مردم نشون نداده!! }
I had a one-way ticket to a place where all the demons go
من يك بليط يك طرفه به جايي رو داشتم كه تمام پليدي ها اونجا بود {فضايي مملو از نگراني و اضطراب}
Where the wind don't change
جايي كه توش مسير باد هيچوقت تغيير نميكنه
And nothing in the ground can ever grow
و هيچ چيزي نميتونه رو زمين رشد كنه { استعاره از عدم وجود خلاقيت}
No hope, just lies
هيچ اميدي نبود؛ فقط دروغ
And you're taught to cry into your pillow
و بهت ياد داده ميشد روي بالشت گريه كني {يعني مجبوره كه احساسش رو مخفي كنه و نذاره كسي اشكهاش رو ببينه}
But I survived
اما من زنده موندم
I'm still breathing, I'm still breathing
من هنوز نفس ميشكم، من هنوز نفس ميشكم
I'm still breathing, I'm still breathing
من هنوز نفس ميشكم، من هنوز نفس ميشكم
I'm alive
من زنده ام
I'm alive
من زنده ام
I'm alive
من زنده ام
I'm alive
من زنده ام
You took it all, but I'm still breathing
همه چيز رو ازم گرفتي، ولي من هنوز زنده ام
{اشاره به موقعي كه سيا به مواد مخدر اعتياد پيدا كرد و تا مرز خودكشي هم پيشرفت. اما از نجات پيدا كرد}
I have made every single mistake
من تمام اشتباهاتي رو كه
That you could ever possibly make
كه يك شخص ميتونه انجام بده، انجام دادم
I took and I took and I took what you gave
هرچيزي كه بهم دادي رو قبول كردم
But you never noticed that I was in pain
اما هيچوقت نفهميدي كه دارم درد ميكشم
{اشاره به زماني كه سيا اعتياد شديد به مواد مخدر پيدا كرد و تا مرز خودكشي پيش رفت اما نجات پيدا كرد و به زندگي برگشت}
I knew what I wanted; I went in and got it
من ميدونستم چي ميخوام، رفتم و گرفتمش
Did all the things that you said that I wouldn't
تمام كارهايي رو كه ميگفتي انجام نخواهم داد رو انجام دادم
I told you that I would never be forgotten
بهت گفتم كه هيچوقت فراموش نميشم
And all in spite of you
{از ياد هيچكس نرفتم} به جز تو
And I'm still breathing, I'm still breathing
و من هنوز نفس ميكشم، من هنوز نفس ميكشم
I'm still breathing, I'm still breathing
من هنوز نفس ميشكم، من هنوز نفس ميشكم
I'm alive
من زنده ام
I'm alive
من زنده ام
I'm alive
من زنده ام
I'm alive
من زنده امادامه مطلب...

برچسب:
معني آهنگ Alive، آهنگ جديد Sia، ترجمه فارسي آهنگ Alive، تفسير آهنگ Sia،
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۳۴:۰۶ توسط:پرشين 1 موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :